Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości w miejscowości Tulce

Podziel się

Grupa MTP ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Kleszczewo, miejscowości Tulce.

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

(dalej jako MTP sp. z o.o.)
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań

OGŁASZAJĄ PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

 1. Miejsce położenia nieruchomości i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów):
  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Kleszczewo, miejscowości Tulce, obejmującej działkę gruntu numer 85/3, obręb ewidencyjny 302106_2.0010, Tulce, identyfikator działki 302106_2.0010.85/3, o obszarze 39,7005 ha, (zwana dalej „Działką 85/3”), która na dzień ogłoszenia przetargu jest objęta księgą, dla której, łącznie z działką nr 83/3, Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr PO1D/00028456/5, przy czym w odniesieniu do działki nr 83/3, w związku z jej sprzedażą, został złożony wniosek o jej odłączenie z księgi wieczystej KW nr PO1D/00028456/5 i założenie dla niej nowej księgi wieczystej; to jest przedmiotem przetargu jest sprzedaż działki gruntu numer 85/3 o obszarze 39,7005 ha, położonej w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim, gminie Kleszczewo, miejscowości Tulce, obręb ewidencyjny 302106_2.0010, Tulce, identyfikator działki 302106_2.0010.85/3 („Działka 85/3”), z wyłączeniem ze sprzedaży działki ewidencyjnej nr 83/3.

  Według danych z ewidencji gruntów Działka 85/3 oznaczona jest symbolami:
  RIVa – grunty orne o obszarze 4,6705 ha oraz RIVb – grunty orne o obszarze 35,0300 ha.

 2. Opis i powierzchnia Działki 85/3:
  Powierzchnia Działki 85/3 wynosi 39,7005 ha.
  W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: odpłatna i na czas eksploatacji urządzeń i linii elektroenergetycznych służebność przesyłu na rzecz ENEA OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu o treści bliżej określonej w umowie ustanowienia służebności przesyłu z dnia 19.09.2011 r. Rep. A nr 9523/2011, przy czym jej wykonywanie ograniczone jest do działki gruntu nr 83/3.

 3. Przeznaczenie Działki 85/3:
  Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczewo nr XLVII/376/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach – etap I. Zgodnie z powyższym planem Działka 85/3 jest opisana w wyżej wymienionym planie: częściowo symbolem 2P/U z przeznaczeniem: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oraz częściowo symbolem 2KDD z przeznaczeniem: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

 4. Cena wywoławcza Działki 85/3 wynosi 102.500.000,00 zł netto (słownie: sto dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) i zostanie powiększona o podatek od towarów i usług – VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży Działki 85/3.

 5. Warunkiem uczestnictwa w Przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto, tj. w kwocie 5.125.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy MTP sp. z o.o. prowadzony w banku PKO BP S.A. nr 38 1020 4027 0000 1102 0424 2962.

 6. Przetarg na sprzedaż Działki 85/3 odbędzie się dnia 16 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich – pod adresem ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań (budynek Poznań Congress Center, sala Vanilla, wjazd od ul. Śniadeckich). Przetarg rozpocznie się o godz. 11:30 rejestracją osób uprawnionych.

 7. Informacje dotyczące Przetargu, w szczególności „Warunki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości” zawierające szczegółowe informacje dotyczące procedury zbycia Działki 85/3 udostępnione są na stronie internetowej Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. pod adresem:
  www.kleszczewo.mtp.pl

 8. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie spółki MTP sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, strona internetowa www.mtp.pl oraz www.kleszczewo.mtp.pl.

 9. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje o przetargu:
  Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14,
  p. Katarzyna Wieczorek, e-mail: katarzyna.wieczorek, tel. 609 297 547.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.mtp.pl/pl/przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-czesci-nieruchomosci-w-miejscowosci-tulce/